Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Van wandelkompas naar Wandelplatform

Drenthe wil een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie zijn. In het rapport ‘Wandelkompas’ is duidelijk omschreven wat nodig is om dat te realiseren.

Drenthe wil een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie zijn met een provinciebreed wandelnetwerk. Dit wandelnetwerk kent aantrekkelijke routes voor uiteenlopende doelgroepen, een sterke mix van beleving van natuur, cultuur en avontuur, fysiek en digitaal goed ontsloten informatie en een doordachte aansluiting van routes en startpunten op horeca en recreatiebedrijven en dorpen/steden. In het rapport ‘Wandelkompas’ is duidelijk omschreven wat nodig is om dat te realiseren.

Een voorwaarde voor een succesvolle aanpak is samenwerking van de stakeholders. Aanbod, organisatie en communicatie zijn nu nog erg versnipperd. Daarom samenwerking, regie en coördinatie rond wandelen van belang voor de uitrol van een eenduidig wandelnetwerk, een verrassend en gevarieerd routeaanbod, gastvrijheid en verstrekking van aantrekkelijke, herkenbare analoge en voor digitale informatie.

Meer coördinatie en regie is nodig op drie niveaus:

  • beleid en planning
  • communicatie
  • beheer en onderhoud

 

Na het opzetten van een samenwerkingsverband kan er gezamenlijk worden gewerkt aan de drie speerpunten die in het rapport ‘Wandelkompas’ zijn benoemd.

2 personen aan het wandelen

1) Aanjagen van gastvrij onthaal en gevarieerde beleving.
Het wensenpakket van de moderne wandelaar geeft een grote diversiteit te zien. Dat vraagt enerzijds om creatief en vraaggericht ondernemerschap en anderzijds om verbetering van het wandelaanbod; niet zozeer in kwantitatief, als wel in kwalitatief opzicht. Het aanbod aan wandelpaden en wandelroutes is groot genoeg, maar op basis van verrijking en verbijzondering kunnen bestaande doelgroepen beter worden bediend en nieuwe doelgroepen worden aangetrokken.

2) Bouwen en borgen van een goede kwalitatieve basisinfrastructuur.
Onderdelen waarvoor wandelprovincie Drenthe goede rapportcijfers krijgt, zoals aantrekkelijke omgeving en routeaanbod, moeten worden gekoesterd. Verbetering is nodig op onderdelen als verbindingen/koppelingen, bewegwijzering, horeca en rustpunten, comfort van de paden en veiligheid.

3) Communiceren en profileren. Fietsen blijft nummer 1 in Drenthe.
Tegelijkertijd kan Drenthe als wandelprovincie scherper op het netvlies van toeristen. Onderscheidende kwaliteiten worden onvoldoende voor het voetlicht gebracht. Voor opbouw van een sterk imago is het van belang om in marketing te focussen op Drentse kernkwaliteiten, iconen, thema’s en verhalen. Op de korte termijn kan al veel worden gewonnen door de mooiste wandelroutes prominent in de etalage te zetten. Routes, die worden geselecteerd op basis van goed vindbare startpunten, representatieve informatieborden, digitale ontsluiting en aansluiting op thema’s en actuele provinciebrede of regionale campagnes (onder andere ‘Drenthe, oerprovincie van Nederland’).

Kinderen wandelen in een open landschap

Vanaf de start van de opdracht tot 1 maart 2020 wordt in beeld gebracht welke stakeholders op gebied van wandelen in Drenthe kunnen en willen participeren in het Wandelplatform Drenthe. Wie doet op dit moment wat, willen ze participeren en wat kan hun inbreng zijn?

Vervolgens moet er een gezamenlijke visie opgesteld worden over onder andere de inrichting, promotie en beleving van het wandelnetwerk Drenthe. Ook zaken als onderhoud en beheer moeten worden afgestemd.

Na de oprichting van het Wandelplatform Drenthe gaat het platform na 1 maart tot 1 oktober 2020 verder met het maken van een plan van aanpak voor de uitvoering van de ambities uit het Wandelkompas Drenthe, bijvoorbeeld als het gaat om het bouwen en borgen van goede, aantrekkelijke basisinfrastructuur.

Na oktober 2020 wil opdrachtgever Recreatieschap Drenthe de regie overdragen aan een andere stakeholder uit het platform. Op deze manier wordt de betrokkenheid en inzet van de stakeholders gedeeld.

Projectleider: Bianca Grote Beverborg
Looptijd: tot 1 november 2020

Ga naar de inhoud