Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ellen Baas en Jan van Oene nieuwe voorzitters duurzaam toerisme Nationale Parken in Drenthe

Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek en Nationaal Park Drentsche Aa geven de komende jaren een impuls aan duurzaam toerisme. De nieuwe voorzitters voor de werkgroepen zijn Jan van Oene en Ellen Baas.

Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek en Nationaal Park Drentsche Aa geven de komende jaren een impuls aan duurzaam toerisme. Dit betekent het versterken van toerisme op een manier die ecologisch houdbaar, sociaal aanvaardbaar en economisch vitaal is. Voor beide gebieden zijn er plannen voor duurzaam toerisme gemaakt en werkgroepen ingesteld met vertegenwoordigers van de belangrijkste gebiedspartijen. Inmiddels is bekend wie de onafhankelijk voorzitters worden van de werkgroepen en kunnen de werkgroepen aan de slag.

Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek

De onafhankelijk voorzitter van de nieuwe werkgroep duurzaam toerisme Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek is Jan van Oene. Van Oene is een ervaren procesbegeleider en beleidsadviseur toerisme en recreatie. Hij heeft ervaring met toerisme in de Nationale Parken in Overijssel. Van Oene: ‘Kernpunt van mijn werkzaamheden ligt op de verbinding tussen de overheid en het bedrijfsleven.’

Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek bestaat uit de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents Friese Wold, de natuurkernen Holtingerveld en een klein deel van het Fochteloërveen en het tussenliggend en omliggend gebied. Het project voor duurzaam toerisme in deze regio heeft als doel te komen tot een gebied waar bezoekers vanuit dorpen en verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste gebieden en routes, mede afhankelijk van interesse in en draagkracht van dat gebied. Hier varen ook economische belangen wel bij, aangezien de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen. Een goede zonering en bijbehorend bezoekersbeheer zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Nationaal Park Drentsche Aa

Voor het Nationaal Park Drentsche Aa wordt Ellen Baas de onafhankelijk voorzitter van de nieuw opgerichte begeleidingsgroep (of werkgroep) voor duurzaam toerisme. Baas is werkzaam voor adviesbureau Sweco. Zij was de afgelopen jaren onder andere actief als procesmanager in projecten voor (toeristische) gebiedsontwikkeling en heeft voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) onderzoek gedaan naar de relatie tussen toerisme en de leefomgeving bij decentrale overheden. Baas: ‘Als procesmanager stel ik vertrouwen in de groep en heb ik een verbindende rol. Ik gebruik dit om gezamenlijk tot resultaten te komen.’

De begeleidingsgroep gaat aan de slag met een project duurzaam toerisme dat zich richt op het verbeteren van de ontvangst en beleving van het Nationaal Park Drentsche Aa, de zichtbaarheid van het park en het gastheerschap. Hiervoor is onder andere meer samenwerking nodig tussen ondernemers (o.a. recreatie en landbouw) en organisaties in het gebied rondom gezamenlijke bestemmingsontwikkeling. Het bestaande ‘Activatieplan Nationaal Park Drentsche Aa’ en het ‘Levend Bezoekersnetwerk 2.0 Bezoekersmanagementplan’ vormen hierin belangrijke leidraden.

Nationale Parken nieuwe stijl

De projecten voor duurzaam toerisme maken onderdeel uit van het toewerken naar ‘Nationale Parken nieuwe stijl’. Dit zijn grote parken met bijzondere ecosystemen, cultuurhistorische waarden, een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Ook de Drentse Nationale Parken werken toe naar parken ‘nieuwe stijl’. Voor Regionaal Landschap Drents Friese Grensstreek is de ambitie te komen tot meer samenhang tussen dorpen, tussengebied, randgebieden en kerngebieden. Het Nationaal Park Drentsche Aa kent deze werkwijze al. Daar is de ambitie om de samenhang te verdiepen en de kwaliteit en de beleving verder te verbeteren.

Voor het toewerken naar een park nieuwe stijl hebben de parken in Drenthe subsidiebijdragen gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van de Provincie Drenthe. De projecten voor duurzaam toerisme worden bekostigd uit deze subsidiebijdragen. Recreatieschap Drenthe is de uitvoerende partij namens de penvoerder Stichting Cultuurtoerisme Drenthe.

Ga naar de inhoud